วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย โดยแบ่งเป็น 2กลุ่ม การอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ คุณพงศ์สิน กีรติวัฒน์ธนกุล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.บางกรวย...