วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คุณนก บริจาคอาหาร จำนวน 190 กล่อง พร้อมไมครเวฟ 1 เครื่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี