วันที่ 4 สิงหาคม 2556 3 เวลา 13.00 น.  รับการตรวจเยี่ยมการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดนนทบุรีครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธาน โดยมีสาธารณสุขอำเภอบางกรวย ปลัดอำเภอ ผู้บริหารท้องที่ท้องถิ่น และคณะผู้บริหารศูนย์บริการฯ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินงาน พชอ. บูรณาการการจัดการ covid ของอำเภอบางกรวยและการจัดบริการรองรับ new normal ของศูนย์การแพทย์ฯ