วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 พร้อมด้วย นพ.พนัส โสภณพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหาร ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี พบว่ามีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ชัดเจนมุ่งเน้น Premium Service รองรับการบริการเขตเมือง เพิ่ม OP Visit ส่วนขาดเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน