วันที่ 15 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ได้เปิดให้การบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ในระยะที่ 1 นี้ เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ และผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจ