กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ 8 ขั้นตอนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่โรงพยาบาล ซึ่งใช้เวลาเพียง 5-7 นาที และ สังเกตอาการ 30 นาที โดยก่อนเข้ารับบริการผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องผ่านการคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งขั้นตอนต่างๆ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียน (ทำบัตร)

ขั้นตอนที่ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

ขั้นตอนที่ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะต้องทำการคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนาม ในใบยินยอมการรับวัคซีน

ขั้นตอนที่ รอฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ รับการฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ พักสังเกตอาการ 30 นาที และสแกน Line Official account “หมอพร้อม”

ขั้นตอนที่ ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนตรวจสอบก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ขั้นตอนที่ ประเมินผลความครอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ผ่านไลน์ “หมอพร้อม”

ทั้งนี้ ไลน์ “หมอพร้อม” จะทำการติดตามการฉีดวัคซีน 1 วัน, 7 วัน และ 30 วัน และใช้สำหรับแจ้งนัดหมายการฉีดครั้งที่ 2 พร้อมรับใบยืนยันการฉีดวัคซีนด้วยค่ะ

ที่มาข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข

ปรึกษาด้านสุขภาพได้ที่ : ธัญชนก (นักโภชนาการ)

Line: cha_nok