ลำดับที่  รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เอกสาร