วันที่ 9 กันยายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เป็นจุดฉีดวัคซีนให้กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี “เฉพาะ” ผู้ที่ถือสัญชาติจากประเทศในทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่บริจาควัคซีนมาให้ ได้ทำการลงทะเบียน และ ได้รับการนัดหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว