วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศของจังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ(Mission)

1.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ

2.มีการจัดการที่ดี บนแนวคิดโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วไป

3.บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานสากล

4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูงและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม | USMILE

U  Unity
S  Service Mind
M  Moral & Motivation
I  Long Life Learning
E  Excellence Service

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ