ผู้บริหาร

นายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

ผู้อำนวยการ

  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

ทันตแพทย์วิวัฒน์ ธาราสมบัติ

รองผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นางสุปรีดา อภิรักษ์วัฒนา

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

ทพญ.มยุรี ธนะทิพานนท์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางชบา คล้ายยา

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นายรชต จิรชัยธร

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

น.ส.กุลวดี เหล็กดี

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางสาวภุมรี แข็งแรง

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

น.ส.ฎิฐศกุล ศรีนาค

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ