ผู้บริหาร

นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย

ผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นายแพทย์วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

รองผู้อำนวยการ

  โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

นางสาวอุไรวรรณ บุญเกิด

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

ทันตแพทย์วิวัฒน์ ธาราสมบัติ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

แพทย์หญิงเพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายรชต จิรชัยธร

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางชบา คล้ายยา

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

น.ส.กุลวดี เหล็กดี

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

น.ส.ฎิฐศกุล ศรีนาค

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ