ความเป็นมา

โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรีได้รับบริจาคที่ดิน จาก นางรัตนา ตั้งแต่ง มีพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 66 ตารางวา ตั้งอยู่ เลขที่ 155 หมู่ 3 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๓๐

ให้บริการด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และ ฟื้นฟูสุขภาพให้กับประชาชน เพื่อให้การบริหารราชการของ “โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทุบรี” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดสัมฤทธิ์ผล ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

ได้เริ่มดำเนินก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

ตราสัญญาลักษณ์ของโรงพยาบาล

The Psychology of Color

สีชมพู : หวาน นุ่มนวล น่าทะนุถนอม ความปลอดภัย

สีเขียว : ธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ สดชื่น สงบเย็น การเติบโต

สีฟ้า   : ความไว้วางใจ เชื่อมั่น เยือกเย็น

สีทอง : มีเกียรติ มั่งคั่ง ล้ำค่า

ผู้บริหาร

นพ.สฤษดิ์เดช เจริญไชย

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ

นพ.วิทยา วิระยะมนต์ชัย

นายแพทย์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการศูนย์ คนที่1

นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการศูนย์ คนที่2

พญ.เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานองค์กรแพทย์

ทพ.วิวัฒน์ ธาราสมบัติ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

นายรชต จิรชัยธร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

นางสกุล ทองเปลว

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

นางชบา คล้ายยา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นางจิดาภา รอดโพธิทอง

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานผู้ป่วยนอก

นางวรัชยา รีรฉัตรวัฒน์

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นายสรวิศ งามพินิจ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

น.ส.กุลวดี เหล็กดี

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ชำนาญงาน

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

น.ส.ฎิฐศกุล ศรีนาค

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

เป็นศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศของจังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ(Mission)

1.ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพครบวงจรด้วยเทคโนโลยีทันสมัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเมืองและสังคมผู้สูงอายุ
2.มีการจัดการที่ดี บนแนวคิดโรงพยาบาลดึงดูดใจ (Magnet Hospital) ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทั่วไป
3.บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ ด้วยมาตรฐานสากล
4.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูงและสร้างแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีคุณภาพ

ค่านิยม | U-SMILE

U Unity
S Service Mind
M Moral & Motivation
I Long Life Learning
E Excellence Service

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ