วันที่ 8 มิถุนายน 2564 คุณมนตรี แก้วมาตย์ บริษัท Zeroco coffee บริจาคกาแฟ 3in1 จำนวน 1 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี