วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยทีมงาน นายพัฒนะ ศรีวิทิพย์ หัวหน้าแผนกโรงงาน 1 กองโรงงาน และนายนิรันดร์ กิ่มเปี่ยม หัวหน้าแผนกเครื่องจักรโรงงาน กองโรงงาน ภายใต้การควบคุมดูแลของ นายสุชิน สายะสนธิ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตและส่งมอบเครื่อง UV C เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการสถานพยาบาล ลดปัญหาการขาดแคลนน้ำยาฆ่าเชื้อ และยังช่วยลดต้นทุนในการทำความสะอาดได้อีกด้วย