วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่4 นายแพทย์รุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โควิด-19