วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 คุณสรญา  ฉันทวานิช มอบเครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี