วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 บริษัท บีควิก พระราม5 และพนักงาน’ ร่วมบริจาคเตียงไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง ,เครื่อง AED จำนวน 1 ตัว ,เครื่องให้สารละลายทางเลือด (Oximeter) จำนวน 1 ตัว และสิ่งของอุปโภค ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี