วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 คุณชนันท์ฤทัย สมพูลสวัสดี นางสาวจิรัชญา และเด็กหญิงสุพิชญา ศรีนภาวงศ์ บริจาคผลไม้ (ส้มไต้หว้น) จำนวน 6 ลัง ให้กับบุคลากรทางการแทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี