วันที่ 18 มกราคม 2567 และ วันที่ 19 มกราคม 2567 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยติดเชื้อและป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม การอบรมครั้งนี้
ได้เชิญ อาจารย์วราภรณ์ เทียนทอง พยาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ อดีตรองผู้อำนวยการกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค มามอบองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตน
เมื่อให้บริการผู้ป่วยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ และวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ
ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณอาจารย์วราภรณ์ เทียนทอง ที่นำองค์ความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกภาคส่วน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี