วันที่ 13 มีนาคม 2567 นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร สาธารณสุขของจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมติดตามประเด็นนโยบาย และ Quick Round โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ท่านได้ ให้ข้อชี้แนะ แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในนามของเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านขอขอบพระคุณท่านและทีมงานเป็นอย่างยิ่งครับ