วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร บริจาค ชุด PPE กันเชื้อโรค จำนวน 100 ชุด surgical mask จำนวน 2 กล่อง ,น้ำดื่มและขนมโรตี มอบให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี