วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  คุณกานน์ หลิมเจริญ ได้บริจาคเครื่องให้ออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี