วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  คุณสรญา  ฉันทวานิช และ คุณรัมภา  อรุณเดชาชัย มอบเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี