ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เข้ารับบริการทุกครั้งโปรดพกบัตรประจําตัว ประชาชนมาทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน และยืนยันสิทธิของท่านดังนี้
1) การตรวจสอบสิทธิและการบันทึกข้อมูลผู้ประกันตนที่เข้ารับบริการฯ ใน
ระบบการขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
– บุคคลสัญชาติไทยต้องตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผ่านเครื่องอ่านบัตร ประจําตัวประชาชน ( smart card ) เท่านั้น
– บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้หมายเลขโทรศัพท์ก่อนการให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม
2) บันทึกข้อมูลขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมขณะผู้ประกันตน ขอบริการฯ เนื่องจากจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ หากไม่มีบัตร ประชาชนผู้ประกันตน

*หมายเหตุ : กรณีไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตนได้
สถานพยาบาลสามารถเก็บค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนนําใบ เสร็จรับเงิน,ใบรับรองแพทย์ ยื่นผ่านระบบ e-self service หรือยื่นขอรับ
ประโยชน์ทดแทน ณ สํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศโดยใช้แบบคําขอรับ
ประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จากสํานักงานประกันสังคม