ลำดับ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป เรื่อง ขอเลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ดาวน์โหลด