วันที่ 16 มิถุนายน 2566 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี จัดการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัย โดยแบ่งเป็น 2กลุ่ม การอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ คุณพงศ์สิน กีรติวัฒน์ธนกุล หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ.บางกรวย และทีมงานมามอบองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย สอนวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมทั้งได้ฝึกหัดใช้จริงเมื่อเกิดเหตุการเพลิงไหม้ มีการซักซ้อมแนวทางการอพยพเบื้องต้นเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่บุคลากรและคนไข้ที่มาใช้บริการในยามเกิดเหตุการณ์ขึ้น ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณทีมงานวิทยากรทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี