แพทย์เฉพาะทาง

นพ.วุฑฒิชัย จิรโชติกุล

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์          ช่วงเวลา  08.00 – 12.00 น.

พญ.จินตนา ตรงดี

กุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร          ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                  บ่าย  13.00 – 16.00  น.

วันพฤหัสบดี       ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                  บ่าย  13.00 – 16.00  น.

 

พญ.เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

  

เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์           ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                  บ่าย  13.00 – 16.00  น.

วันพุธ              ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                  บ่าย  13.00 – 16.00  น.

วันศุกร์             ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                  บ่าย  13.00 – 16.00  น.

พญ.ปราญฤทัย วงศ์สุวรรณ์

โสต ศอ นาสิกแพทย์

หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร           ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                   บ่าย  13.00 – 16.00  น.

วันพุธ               ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                   บ่าย  13.00 – 16.00  น.

วันศุกร์              ช่วงเวลา   เช้า   08.00 – 12.00 น.
                                   บ่าย  13.00 – 16.00  น.

พญ. สุทธิดา ตะพานวงศ์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

   

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันจันทร์              ช่วงเวลา    เช้า  08.00 – 12.00 น.

                                      บ่าย 13.00 – 16.00 น.

พญ. ธัญกมล พลเดช

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร             ช่วงเวลา    เช้า  08.00 – 12.00 น.

                                      บ่าย 13.00 – 16.00 น.

พญ. รมิดา สุปัญญาโชติสกุล

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี             ช่วงเวลา    เช้า  08.00 – 12.00 น.

                                         บ่าย 13.00 – 16.00 น.

พญ. ชญานิศ อุทิศานนท์

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

  

ตรวจโรคทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันศุกร์             ช่วงเวลา    เช้า  08.00 – 12.00 น.

                                   บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เลขที่ 155 หมู่ 3 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

แผนที่โรงพยาบาล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ นัดหมาย

ติดต่อสอบถามโปรแกรมตรวจสุขภาพ